اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی
تیم نویسندگان مترجمین و مولفین: خانم‌ها سارا صادقی،راضیه افخمی، دکتر نیلوفر رحیمی، شهلا قاسمیان دستجردی، مهدخت پریشان‌زاده
امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
طراح جلد : حسام کاسج
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی