اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره ی 113 و 114 مجله :

سوسن عبدالرضایی، افشین یزدا نیار، سید فرید علامه، شهلا قاسمیان
دستجردی، مهدخت پریشا نزاده، بهاره جعفری صمیم، مینا بختیاری، میلاد
تکسیبی، لیلا خیراندیش، حامد رنگی نکمان، منیره دشتی، آیدا جوادی،
شیملاخان، راضیه افخمی

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
امور تبلیغات و رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : مسعود موحدی