دوماهنامه شماره59-بهمن و اسفند 91
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه ونه دانش یوگا: 1- زندگی با یوگا هم چون زنبور عسل 2- افسردگی
2500 تومان
دوماهنامه شماره58 - آذر و دی 91
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه وهشت دانش یوگا: 1- به سوي رهايي 2- یوگای هشیارانه
3000 تومان
دوماهنامه شماره57 - مهر و آبان 1391
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه وهفت دانش یوگا: 1-هویت مثبت 2- استراحتگاهی برای روح
2500 تومان
دوماهنامه شماره56 - مرداد و شهریور
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه و شش دانش یوگا:1- از منیت تا خویشتن 2- یوگا و مثبت اندیشی
2000 تومان
دوماهنامه شماره55 - خرداد و تیر
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه وپنج دانش یوگا: 1- سوی منفی نفس (بخش پایانی) 2- تمرینات عملی یوگا برای کمر درد 3- یوگا و توصیه هایی
2000 تومان
دوماهنامه شماره54-فروردین
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه وچهار دانش یوگا:1- مدیتیشن با رنگ ها 2- سوی منفی نفس(من ذهنی) بخش دوم 3- صبحانه یک یوگی(آیورودا)
1500 تومان
دوماهنامه شماره53 - بهمن و اسفند
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه و سه دانش یوگا: 1- مقدمه‌ای بر تاریخ و زمینه‌ی شیاتسو 2- سوی منفی نفس(من ذهنی)
1500 تومان
دوماهنامه شماره52 - آذر و دی 1390
مقالات انتخاب شده شماره پنجاه و دو دانش یوگا: 1- دعوت به شام به سبک یوگا 2- یوگی 91 ساله می‌گوید: چرا باید انجام تمرینات یوگا را م
1500 تومان
 بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 
قبلی