نمایی از برگزاری مراسم روز جهانی یوگا با حضور سفیر هند در مدرسه هندیهای مقیم تهران 31 خرداد 1396
نمایی از برگزاری مراسم روز جهانی یوگا با حضور سفیر هند در مدرسه هندیهای مقیم تهران 31 خرداد 1396

موسسه دانش یوگا

سلامت جسم و ذهن با دانش یوگا

کارگاه ها