هنر و دانش جریان انرژی در یوگا

 15 مرداد 1398   16:59
 0
 126
اشتراک :

هنر و دانش جریان انرژی در یوگا                    

ترجمه: ژیار کردستانی
تری¬یوگا هماهنگی اصول سه¬گانه یوگا را نشان می¬دهد که در فطرت تمام مخلوقات ریشه دوانده است. انرژی کیهانی از راه¬های بی-شماری که با انرژی¬های سه¬گانه روح یعنی، سات¬چی¬داناندا (موجودیت، معرفت، سعادت جاودانگی) آغاز می¬شود، متجلی می¬شود.
برای این¬که انرژی کیهانی به آسانی جریان پیدا کند باید انرژی¬های سه¬گانه تعادل پیدا کنند. تمرینات یوگا انرژی¬های سه¬گانه را هماهنگ کرده و اجازه می¬دهد انرژی جریان یابد. این بالا رفتن (تعادل) انرژی، هوشیاری را به سطح بالاتری از آگاهی می¬رساند. 
ماهیت سادهانا این است که یوگی تسلیم جریان انرژی جهانی شود و این بدان معناست که انرژی جهان هستی، یعنی پرانا در فرد جریان داشته باشد و پرانا تنها زمانی به جریان در می¬آید که فرد تمرینات مدام و مستمر یوگا را انجام دهد.
یوگی¬های قدیمی با استفاده از چاکراها روی انرژی¬های سه¬گانه جهان هستی تمرکز می¬کردند. سری چاکرا مثلثی است در مرکز 42 مثلث دیگر، رب¬النوع یا الهه اصل آن¬ها تریمورتی است که به سه صورت وجود دارد: براهما (خالق)، ونوس (عذاب¬دهنده) و شیوا (تغییر دهنده). عبارات مؤنث آن¬ها عبارتند از: ساراسوتی (معرفت)، لاکشمی (سعادت جاودانه) و کالی (تصفیه و پاکسازی). حالت¬های گوناگون انرژی سه¬گانه با اسم¬های مختلفی نامیده می¬شده، اما همچنان بازتابی از همان انرژی کیهانی بوده است. 
روش¬های گوناگون یوگا روی یکی از این سه انرژی تمرکز می¬کند. برای مثال، در تمرینات پرانایاما، شخص یوگی روی جریان دم (نفس کشیدن)، حبس دم و بازدم (بیرون دادن نفس) تمرکز می¬کند. در یوگا مانترا انرژی در قالب صوت معنی پیدا می¬کند. در تئوری و فلسفه اتحاد جسم، ذهن و روح مورد توجه قرار می¬گیرد.
به همین طریق هاتایوگا براساس آسانا، پرانایاما و مودرا شکل گرفته است. برای بیداری انرژی در این نوع یوگا، تمرینات سه¬گانه (آسانا، پرانایاما و مودرا) باید انجام شوند. 
یوگا آسانا
انحنای ستون فقرات 4 سویه است. انحنای مهره¬های گردن و کمر به سمت داخل است و مهره¬های خاجی و صدری به طرف خارج قرار گرفته¬اند. علاوه بر این طرز قرار گیری، زمانی¬که پشت راست و مستقیم است، ستون¬مهره¬ها چهار حرکت اصلی دارد: خم به جلو، خم به عقب، چرخش و حرکت جانبی. برای حفظ حرکت از وضعیتی به وضعیت دیگر، ستون¬فقرات در یکی از این جهات حرکت می¬کند یا در امتداد مغز نخاع باقی می¬ماند.
زمانی¬که ستون¬فقرات بین خم به جلو و خم به عقب حرکت می¬کند ستون¬فقرات مهره به مهره به سمت بالا یا پایین حرکت می¬کند.
برای حفظ روند حرکت، خم به عقب و خم به جلو هم زمان انجام می¬شوند. برای مثال دو حرکت وضعیت گربه را در نظر بگیرید. در وضعیت گربه ستون¬فقرات یکی پس از دیگری به جلو خم می¬شوند (جمع می¬شوند). برای برگشت به وضعیت گربه، بار دیگر مهره¬ها یکی پس از دیگری به آرامی به سمت عقب خم می¬شوند.
با حرکت کردن ستون¬فقرات، کل بدن حرکت می¬کند. پس از قرار گرفتن در وضعیت، فرد مدتی بی¬حرکت باقی مانده و بین دو حرکت (خم به جلو و خم به عقب در وضعیت گربه) استراحت می¬کند.
برای حفظ جریان انرژی و برای رفتن از وضعیتی به وضعیت دیگر، شخص تنها قسمت¬هایی از بدن را که نیاز است حرکت می¬دهد. برای ایجاد آرامش یا احساس کردن جریان انرژی، بدن را در هر چهار جهت (شمال، جنوب، غرب، شرق) به طور مساوی حرکت می¬دهد.
انجام این حرکات طرز قرارگیری صحیح سیستم اسکلتی در بدن را حفظ می¬کند و بدن آرامش پیدا می¬کند. زمانی¬که انرژی به راحتی در بدن جریان پیدا کند، پرانا (نیروی حیات) افزایش می¬یابد.
پرانایاما
پرانا از دو کلمه پرا (ادامه داشتن) و نا (جنبش و حرکت) اقتباس شده است که به معنی آهنگین کردن جریان تنفس است. وقتی هوا وارد بدن می¬شود، بدن آرامش می¬یابد و ذهن آرام می¬گیرد. بدن و تنفس هماهنگ هستند و در نتیجه حرکات دم و بازدم سرعت زمانی ریتمیک و مطبوعی دارند. سرعت جریان هوا در دم (پوراکا) و بازدم (رچاکا) یکسان است.
با طولانی کردن زمان هر تنفس انرژی حیاتی افزایش یافته و تعداد تنفس¬ها در دقیقه کمتر می¬شود. یوگی¬ها معتقدند کاهش تعداد تنفس در دقیقه عمر انسان را زیاد می¬کند. در وضعیت¬های تنفسی نسبت ساماتاوایو 1 به 1 است. وقتی در وضعیتی (آساناها) توقف می-کنیم نسبت تنفس 1 به 2 می¬باشد. جریان تنفس 1 به 2 با فعالیت و استراحت ضربان قلب مطابقت دارد (مدت استراحت در ضربان قلب  دو برابر مدت انقباض می¬باشد). دم، دوره فعال تنفس است و بازدم زمان استراحت فرآیند تنفس. قبل از ثبت این نسبت¬ها شخص باید بدون وقفه و یا تغییر سرعت تنفس. به طور عادی و به راحتی نفس بکشد.
مودرا
مودرا به ارتباطات داخلی بدن کمک می¬کند، همان¬طور که حرکات دست به ارتباط با دنیای خارج کمک می¬کند. هماهنگی هاستامودراها (مودراهای دست) با وضعیت قرارگیری و طریقه تنفس، انرژی¬های سه¬گانه را متمرکز می¬کند.
یکی از هاستامودراهایی که با آساناها به کار می¬رود جانا مودرا می¬باشد. انگشت شصت دست را با انگشت اشاره به هم می¬چسبانند، سه انگشت دیگر به حالت رها و آزاد قرار می¬گیرد که نمادی از سات¬چیداناندا است. هاستامودراهای زیادی با تمرینات یوگا به کار می¬روند. وقتی چشم¬ها باز است، شخص به نقطه¬ای خیره می¬شود که به آن، تمرین تراتاکا می¬گویند. وقتی چشم¬ها بسته است شخص برومادهیا مودرا انجام می¬دهد که روی آجنا چاکرا (فضای بین دو ابرو) تمرکز می¬کند. این مودراهای چشم به صعود انرژی در بدن کمک می¬کند.
با انجام یوگا آساناها، پرانایاما و مودراها، پرانا (نیروی حیات) متعادل شده، در نتیجه جسم، ذهن و روح انسان به کمال می¬رسد و همان-طور که رودخانه به اقیانوس منتهی می¬شود، ما نیز از منبع اصلی انرژی کیهانی برخوردار می¬شویم.
منبع:www.triyoga.com/triyoga flow/yoga flowa art science.php    

 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله :