درباره مجله

مجله دانش یوگا تنها نشریه مرتبط با ذهن و بدن در ایران از سال 1381 منتشر میگردد
طی این سالها "مجله دانش یوگا" هزاران نفر را با آموزه‌های یوگا از دکتر سوامی‌شیواناندا، ب.ک.اس.آیینگر، سوامی ویشنودواناندا، سوامی نیرانجاناندا ، سوامی دورگاناندا، ...و همچنین موضوعاتی در خصوص فلسفه ،آساناها، تمرینات ذهنی، تنفسی، آیورودا، تناسب اندام و ... آشنا نموده و نقش بزرگی در گسترش فرهنگ سالم سازی تن و روان در ایران ایفا نموده است
این مجله ابتدای هر ماه چاپ و منتشر گشته و در باشگاه‌های منتخب یوگا در سراسر ایران توزیع می گردد