کلاسهای یوگا

 

 

 

عنوان دوره روز تعداد جلسات  ساعت کلاس هزینه ثبت نام
آموزش آشتانگا یوگا (مبتدی/ متوسطه/پیشرفته) شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه دلخواه 6 الی 7:30 صبح بسته به تعداد جلسات انتخابی
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 15:15 الی 16:45 200.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) شنبه و چهارشنبه 8 جلسه در ماه 16:30 الی 18 200.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 10 الی 11:30 150.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 4:45 الی 18:15 200.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (متوسطه) یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 18:30 الی 20 200.000 تومان

آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی/ آقایان)

یکشنبه و سه شنبه 8 جلسه در ماه 20 الی 21:30 200.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) دوشنبه  4 جلسه در ماه 9 الی 10:30 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی) دوشنبه 4 جلسه در ماه 16:30 الی 18 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (متوسطه) دوشنبه 4 جلسه در ماه 18 الی 19:30 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی/متوسطه) چهارشنبه 4 جلسه در ماه 17 الی 18:30 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی/متوسطه/پیشرفته) پنجشنبه 4 جلسه در ماه 9 الی 10:30 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی/متوسطه) پنجشنبه 4 جلسه در ماه 15 الی 16:30 125.000 تومان
آموزش یوگای شیواناندا (مبتدی/متوسطه/پیشرفته) جمعه 4 جلسه در ماه 11 الی 12:30 125.000 تومان