کلاس های یوگا

دوره روز سبک ساعت  تعداد جلسه مربی شهریه ظرفیت
برنامه آموزش یوگای بانوان
مبتدی/ متوسطه/پیشرفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه آشتانگایوگا 6 الی 7:30 بسته به تعداد جلسات انتخابی طبسی. توکلی بسته به تعداد جلسات انتخابی
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا 7 الی 8:30 8 جلسه در ماه کمره‌ئی 150.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا 10 الی 11:30 8 جلسه در ماه موحدی 150.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا 10 الی 11:30 8 جلسه در ماه خلیلی 150.000 تومان تکمیل
مبتدی شنبه،چهارشنبه فلویینگ 10 الی 11:30 8 جلسه در ماه صنعتی 150.000 تومان
مبتدی شنبه،چهارشنبه فلویینگ 11:45 الی 13 8 جلسه در ماه صنعتی 150.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه موحدی 200.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه فلویینگ 15:15 الی 16:30 8 جلسه در ماه  صنعتی 200.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه فلویینگ 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه صنعتی 200.000 تومان
مبتدی شنبه،چهارشنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه نوری 200.000 تومان
مبتدی/متوسطه شنبه، دوشنبه هاتایوگا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه داوری 200.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه موحدی 200.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه شیواناندا

18:30 الی 20

8 جلسه در ماه صنعتی 200.000 تومان
پیشرفته شنبه، دوشنبه هاتایوگا 18:15 الی 19:45 8 جلسه در ماه داوری 200.000 تومان
مبتدی شنبه،چهارشنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه نوری 200.000 تومان
متوسطه شنبه،چهارشنبه هاتایوگا 20 الی 21:30 8 جلسه در ماه نامی 200.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 8:20 الی 9:50 8 جلسه در ماه اسکندری 150.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 10 الی11:30 8 جلسه در ماه موحدی 150.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 10 الی11:30 8 جلسه در ماه کمره‌ئی 150.000 تومان
مبتدی یکشنبه، سه‌شنبه آشتانگایوگا 10 الی11:30 8 جلسه در ماه شیرزادی 150.000 تومان تکمیل
مبتدی یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه موحدی 200.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه خلیلی 200.000 تومان تکمیل
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه پیوندی 200.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 16:45 الی 18:15 8 جلسه در ماه کیایی 200.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه موحدی 200.000 تومان
پیشرفته یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه خلیلی 200.000 تومان تکمیل
مبتدی یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه پیوندی 200.000 تومان
پیشرفته یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 18:30 الی 20 8 جلسه در ماه کیایی 200.000 تومان
مبتدی دوشنبه، چهارشبه آشتانگایوگا 13:30 الی 15 8 جلسه در ماه طبسی 200.000 تومان
مبتدی شنبه شیواناندا 13:30 الی 15 4 جلسه در ماه موحدی 125.000 تومان
مبتدی چهارشنبه شیواناندا 18:30 الی 20 4 جلسه در ماه کمره‌ئی 125.000 تومان
مبتدی دوشنبه شیواناندا 14:45 الی 16:15 4 جلسه در ماه مهدی زاده 125.000 تومان
متوسطه دوشنبه شیواناندا 16:30 الی 18 4 جلسه در ماه مهدی زاده 125.000 تومان
مبتدی دوشنبه شیواناندا 16:30 الی 18 4 جلسه در ماه کمرئی 125.000 تومان
پیشرفته دوشنبه شیواناندا 18 الی 19:30 4 جلسه در ماه غلامی 125.000 تومان تکمیل
مبتدی چهارشنبه ساتیاناندا 11:45 الی 13:15 4 جلسه در ماه مشتاقی 150.000 تومان
متوسطه پنجشنبه هاتایوگا 9 الی 10:30 4 جلسه در ماه حسینی 125.000 تومان
مبتدی پنجشنبه وینیاسا فلو 10:45 الی 12 4 جلسه در ماه حسینی 125.000 تومان
مبتدی پنجشنبه آشتانگایوگا 13:30 الی 15 4 جلسه در ماه شیرزادی 125.000 تومان
مبتدی پنجشنبه آشتانگایوگا 15 الی 16:30 4 جلسه در ماه شهاب 125.000 تومان
مبتدی جمعه آشتانگایوگا 11 الی 12:30 4 جلسه در ماه شهاب 125.000 تومان
برنامه کلاس یوگای آقایان 
مبتدی یکشنبه و سه شنبه شیواناندا 6 الی 7:30 8 جلسه در ماه 150.000 تومان
مبتدی دوشنبه شیواناندا 20 الی 21:30 4 جلسه در ماه قره‌داغی 125.000 تومان
متوسطه یکشنبه، سه‌شنبه شیواناندا 20 الی 21:30 8 جلسه در ماه رحمانی 200.000 تومان
مبتدی پنجشنبه شیواناندا 18:30 الی 20 4 جلسه در ماه قره‌داغی 150.000 تومان

برای اطلاع دقیق از برنامه‌های کلاسی باشگاه دانش یوگا جدول بالا را مطالعه نمایید.