اعضاء دانش یوگا

اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه شریفان

همکاران شماره 132و 133 مهر و آبان 1398:

ناهید موسوی، لیلا خیراندیش، شهلا قاسمیان، مه‌سیما علی پناه، سید محمد آزاد، لعیا نبی‌فر، مرجان میری لواسانی، فریبا آل یاسین، شیملا خان، حامد رنگین کمان، مهدی افرادی، نازآفرین نیکو

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی
ویراستار: مریم محمدی
امور رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی