اشتراک سالیانه (۱۱ شماره) مجله دانش یوگا

"فرم اشتراک  مجله دانش یوگا"

جهت اشتراک یک ساله مجله دانش یوگا «11شماره» در داخل کشور، مبلغ 210.000 تومان  به حساب (سیبا)  0104401482007 و یا به شماره کارت  6037991199530522  نزد بانک ملی ایران به نام "مجله دانش یوگا" واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک تکمیل و به شماره واتساپ  یا تلگرام 09106714071 ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی: 
تلفن ثابت:
تلفن  همراه:
پست الکترونیک:
نشانی کامل پستی:
کد پستی:

هزینه اشتراک:

مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان بابت یکسال (۱۱ شماره)