اعضاء دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی

عضو انجمن مدیران مطبوعات

زیر نظر شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری و سرپرست مترجمین : عاطفه هاشمی

همکاران شماره 124:

شهلا قاسمیان دستجردی، بهاره جعفری صمیم، آریا اصغری، ژیلا حاتمی، سید محمد آزاد، لیلا خیراندیش، سوسن عبدالرضایی، حامد رنگین کمان، مهدخت پریشان‌زاده، عاطفه شریفان، راضیه افخمی، پدرام نظری،شیملا خان

امور مالی : سید عبدالمجید موحدی نائینی
صفحه آرا و امور گرافیکی : محمد رضا موحدی نائینی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی
ویراستار: مریم محمدی
امور رسانه های اجتماعی: رویا دادجو
روابط عمومی : سهیلا موحدی
امور مشترکین و مسئول توزیع : محمد رضا موحدی نائینی