کتاب آنچه یک معلم یوگا باید بداند

کتاب آنچه یک معلم یوگا باید بداند

50,000تومان

کتاب آنچه یک  معلم یوگا باید بداند
(راهنمای بیداری معنوی)
اگر طالب رسیدن به آرامش و نشاط درون هستید و اگر مایلید با بهره گیری از اندیشه های کیهانی و قوانین کائنات بر مشکلات و سختیها غلبه پیدا کنید 
کتاب آنچه یک معلم یوگا باید بدانند را مطالعه نمائید
این کتاب طی سالهای1393-1382توسط آقای سید عبدالحمید موحدی مدیر مسئول مجله دانش یوگا جمع آوری، ترجمه و نگارش گردید و طی این سالها در مجله دانش یوگا به چاپ رسید و با استقبالفراوان خوانندگان آن مواجه گردیده.

  سفارش دهید