0
امتیاز کاربران 0 از 5
دوماهنامه شماره 18-اردیبهشت

دوماهنامه شماره 18-اردیبهشت

 قیمت

فهرست مقالات

صفحه

عنوان

2

سخنی با خوانندگان

6

گفت و گو

9

افسردگی

16

علوم فلسفی و باطنی یوگا

20

پرانا؛ جلوه هایی از انرژی حیاتی

24

حقیقت دوران

28

ذاذن

32

اقیانوس آگاهی

36

مدیتیشن؛ پلی میان آسمان و زمین

38

خیزران؛ راز تهیا

40

سلامتی و یوگا

42

تمرکز قوای ساده با تمرینات 5 تبتی

45

نامه پند آموز یک استاد یوگا به شاگردانش

46

رود گنگ

50

عرفان اسلامی و یوگا؛ تشابهات

56

اخبار


 

پرانا؛ جلوه هایی از انرژی حیاتی

از كتاب سعادت الهي اثر سوامي شيواناندا


خدايان ، انسانها و حيوانات به واسطه پرانا زندگي مي كنند. در واقع پرانا حيات موجودات است. بنابراين پرانا را حيات عالمگير يا حيات همه چيز مي نامند.
پرانا اصل كلي انرژي و قدرت است . نيروي حيات است . در همه ] موجودات[ وجود دارد . مي تواند استاتيك و يا ديناميك باشد . پرانا در تمامي انواع ] موجودات [ ، از بزرگترين آنها گرفته تا كوچكترين ، از مورچه تا فيل ، از كوچكترين آميب تا انسان ها و از شكل ابتدايي زندگي گياهي تا شكل پيشرفته زندگي حيواني وجود دارد.
پرانا نيروي همه مراتب هستي است ، از بزرگترين] شكل هستي [ تا كوچكترين آن .همه موجوداتي كه حركت مي كنند ، فعال هستند يا حيات دارند ، تنها تجلي يا] به عبارتي[ شكل بارز پرانا را جلوه گر مي سازند.
درخشندگي چشمان تو پرانا است . به كمك نيروي پرانا گوشها مي شنوند ، چشمها مي بينند، پوست حس مي كند ، زبان مي چشد ، بيني بو مي كشد و مغز و شعور وظايف خود را انجام مي دهند. لبخند يك زن جوان ، نواي موسيقي ، نيروي موجود در سخنان هيجان انگيز يك سخنران ، جادوي كلمات معشوقه ، همه بر مبناي پرانا استوار است. آتش به واسطه پرانا مشتعل مي شود . به كمك پرانا باد مي وزد و رودخانه ها جاري مي شوند . به واسطه پرانا هواپيما پرواز مي كند ، قطار ها و اتومبيل ها حركت مي كنند.امواج راديويي به كمك پرانا منتقل مي شوند. پرانا الكترون است . پرانا نيرو است . پرانا مغناطيس است. پرانا الكتريسته است . پرانا خون را از قلب به شريان ها يا به رگها مي فرستد. پرانا هضم مي كند ، خارج و تفكيك مي كند. 

هنگام فكر كردن ، اراده كردن ، انجام دادن ، حركت كردن ، صحبت كردن و نوشتن هنگام فكر كردن ، اراده كردن ، انجام دادن ، حركت كردن ، صحبت كردن و نوشتن پرانا به كار مي آيد. انسان سالم و قوي پراناي زياد ، قدرت عصبي بالا ، انرژي و زنده دلي دارد.
پرانا ازتغذيه ، آب ، هوا و انرژي خورشيد دريافت مي شود. پرانا به كمك سيستم عصبي تامين مي شود. پرانا به كمك تنفس دريافت مي شود . پراناي اضافي در مغز و مراكز عصبي انباشته مي شود .زماني كه بذر انرژي دگرگون يا تصفيه مي شود ، سيستم عصبي انرژي را با مقدار زيادي پرانا تامين مي كند. پرانا در مغز به شكل انرژي رواني انباشته مي شود. انرژي رواني چيزي جز پرانا نيست.ره مي كند ، مانند يك باطري ذخيره اي كه الكتريسيته را انبار مي كند . .يك يوگي كه مقدار زيادي پرانا را در خود ذخيره كرده است ، ]امواج[ قدرت و انرژي حياتي خود را به بيرون پخش مي كند . او همانند يك نيرو گاه برق قوي است .هركس كه با او ارتباط نزديكي داشته باشد ، از او پرانا ، نيرو ، قدرت ، انرژي حياتي و شادماني دريافت مي كند. همانطوري كه آب از يك ظرف به ظرف ديگري جاري مي شود ، پرانا نيز در واقع مانند يك جريان ثابت و دائمي از يك يوگي كامل به افراد ضعيف جاري مي شود. يك يوگي مي تواند عملا ببيند كه نگرش دروني يوگي گونه اومتعالي شده است.

ماهيت پرانا

در پشت قالب فيزيكي ، آنامايا كوشا ، كه هستي آن بر پايه تغذيه است ، پراندر پشت قالب فيزيكي ، آنامايا كوشا ، كه هستي آن بر پايه تغذيه است ، پرانامايا كوشا ، قالب حيات ، قرار دارد كه از پرانا ، انرژي و جريان حيات تشكيل شده است. اين پرانا جسم فيزيكي را هدايت مي كند. اين پرانا كل قالب فيزيكي را پر مي كند.
پرانا ارتباط بين جسم و روح را برقرار مي كند. زماني كه رشته هاي ظريف پرانا جدا مي شوند ، روح از جسم جدا مي گردد. مرگ روي مي دهد. اين عضو كه بر روي بدن فيزيكي تاثير گذارده است ، اينك دربعد روحي بدن تحليل مي رود. انا لطيف است. در حالي كه كنترل تنفس خشن و مادي تمرين مي شود ، پراناي لطيف در درون كنترل مي شود. 
هدف پراناياما كنترل پراناست. پراناياما با تنظيم تنفس آغاز ميشود تا به كنترل جريان حيات، نيروي دروني حيات دست يابد.
پراناياما علمي دقيق است و چهارمين بخش يا شاخه اي در آشتانگا يوگا است.

پراناياما و طول عمر

يوگا مي گويد كه زندگي انسانها بر مبناي دم و بازدم بسيار زياد است. تعداد تنفس در هر دقيقه 15 بار است. هرگاه بتوان تعداد تنفس را با تمرين Kumbhaka يا حبس هوا كاهش داد يا بتوان هوا را به كمك Kechari mudra نگه داشت ، مي توان طول عمر را افزايش داد.
بازدم Rechaka و دم Puraka است. زماني كه نفس حبس مي شود Kumbhaka است. Kumbhaka حبس هواست. Kumbhaka عمر را طولاني مي كند، انرژي دروني ، نيرو ، قدرت و انرژي حيات را افزايش مي دهد. زماني كه نفس را به مدت چند دقيقه حبس كني ، اين دقايق به طول عمر تو افزوده مي شود.چانگ دو ( Chang Dev ) 1400 سال با تمرين Kumbhaka زندگي كرد.
پاتانجلي به تمرين خيلي زياد پراناياما به تنهايي تاكيد ندارد. او مي گويد: " به آرامي بازدم كن سپس دم و آنگاه نفس را حبس كن.روانت با ثبات و آرام خواهد شد. " هاتايوگي هاي سابق پراناياما را تا سطح يك علم گسترش دادند و تمرينات متفاوتي را، متناسب با افراد مختلف ، تعيين كردند. 

تمرينات پراناياما

درحالت لوتوس يا وضعيت مديتيشن در اتاقي كه مديتيشن انجام مي دهي در مقابل عكس معبود خود بنشين. سوراخ راست بيني خود را با انگشت شصت دست راست ببند. خيلي آرام با سوراخ بيني چپ خود نفس بكش . سپس با انگشت كوچك و انگشت چهارم دست راست خود سوراخ چپ بيني را ببند. نفس را تا زماني كه برايت مطبوع است در سينه حبس كن . سپس ، بعد از آنكه انگشت شصت را رها كردي ، آرام آرام با سوراخ راست بيني بازدم كن. اين نيمي از فرايند ] تنفس [ بود. سپس با سوراخ راست بيني خود نفس بكش . مثل قبل نفس را نگه دار و با سوراخ چپ بيني خود به آرامي مجددا باز دم كن . اين شش قسمت، روي هم يك دوره پراناياما است. 20 دفعه صبح و 20 دفعه بعد از ظهرآنرا انجام بده. به تدريج تعداد دفعات زياد كن. 

تصور كن ، كه تمام خصوصيات الهي ، به عنوان مثال شفقت ، عشق ، بخشندگي ، صلح و آشتي ( Shanti ) ، شادماني و غيره همراه با هواي دم به وجود تو نفوذ مي كنند و همه صفتهاي شيطاني مثل هوس ، خشم ، حرص و طمع و غيره همراه با هواي بازدم تخليه مي شوند. در حين دم ، حبس هوا ، بازدم ، كلمه ام (Om) يا جمله مقدس را با آگاهي تكرار كن .
بايد دم ، حبس هوا و بازدم را طوري انجام بدهي كه حالت خفگي يا اضطراب را در هر مرحله از پراناياما احساس نكني .هرگزنبايد اين حس را داشته باشي كه بين دو بار تنفس چندين بار به طور عادي نفس بكشي. مدت دم ، حبس هوا و بازدم بايد دقيقا به اندازه باشد. دقت و توجه لازمه تمرين است. همه چيز موفقيت آميز و ساده خواهد شد.
شخص مجاز نيست ، بدون آنكه نيازي باشد ، مرحله بازدم را طولاني كند . زماني شخص مجاز نيست ، بدون آنكه نيازي باشد ، مرحله بازدم را طولاني كند . زماني كه مدت بازدم طولاني شود ، دم بعدي با شتاب انجام گرفته ، آهنگ تنفس مختل خواهد شد . بايد ] مدت زمان [ دم ، حبس هوا و بازدم را آنچنان با دقت تنظيم كني كه كاملا برايت خوشايند باشد ، طوري كه نه فقط پراناياما ، بلكه تناوب كاملي از دوره هاي مورد نياز پراناياما را انجام بدهي. تجربه و تمرين به تو كمك خواهند كرد. كار نيكو كردن از پر كردن است . پشتكار داشته باش . نكته مهم ديگر اين است كه در پايان حبس هوا ، بايد هواي كافي داشته باشي تا بتواني عمل بازدم را بدون زحمت و متناسب با دم انجام دهي. نسبت دم ، حبس هوا و بازدم 2:4:1 است.
انواع بيشماري از پراناياما وجود دارد. سوريا بهادا( Suryabhada ) و اوجايي (Ujjayi) گرما توليد مي كند ، سيتكاري (Sitkari ) و سيتالي (Sitali) سرما و بهاستريكا (Bhastrika) دماي طبيعي بدن را حفظ مي كند. سوريابهادا گازهاي اضافه بدن را دفع مي كند ; اوجايي خلط و بلغم ; سيتكاري و سيتالي صفرا ; و بهاستريكا هر سه مورد را دفع مي كند. استريكا در هر فصل از سال تمرين مي شود. كساني كه در زمستان بدني گرم دارند ، مي توانند در زمستان نيز سيتكاري و سيتالي را تمرين كنند.

كنترل پراناياما به چه معناست ؟

در آيين هندو پراناياما جايگاه مهمي دارد . پرانا با روان آدمي مرتبط است ; از طريق روان با خواست و اراده ; از طريق اراده با روح فردي ، و از طريق آن با روح متعالي مرتبط است. زماني كه كنترل امواج ظريف پرانا ، كه از طريق روان اثر مي گذارند را درك كردي ، رازمطيع كردن كل پرانا را تجربه خواهي كرد.
زماني كه توانستي پرانا را كنترل كني ، مي تواني به طور كامل تمامي نيروهاي كائنات را تحت تسلط خود در آوري – چه رواني و چه فيزيكي . يوگي قادر است نيرويي را كه همه جا آشكارا حضور دارد ، كنترل كند ، نيرويي كه از آن تمام انرژي نشات مي گيرد ، اين نيروها شامل مغناطيس ، الكتريسيته ، جاذبه زمين ، نيري كشش، جريان عصبي ، نيروهاي حياتي و نوسانات فكر است.
يوگي كه درعلم اين راز مهارت پيدا مي كند ، ديگر از هيچ نيرويي وحشت ندارد يوگي كه درعلم اين راز مهارت پيدا مي كند ، ديگر از هيچ نيرويي وحشت ندارد ، چون او مسلط بر تمامي نيروي هاي اشكار در هستي است.آنچه كه معمولا نيروي شخصيت ناميده مي شود ، چيزي جز توانايي طبيعي يك انسان در بكارگيري پراناي خود ، نيست. برخي انسانها در زندگي موفق تر، با نفوذتر، و جذاب تر از ديگران هستند. بنيان همه اينها نيروي پراناي اين افراد است. چنين افرادي ناخودآگاه نفوذ و تاثيرمي گذارند ، تاثيري كه يك يوگي آگاهانه از طريق فرمان اراده خود اعمال مي كند .


بهره گيري از تمرين پراناياما بدن را به خوبي فعال مي كند . پراناياما تمامي بيماريهاي احتمالي را برطرف مي كند ، سلامتي را بهبود مي بخشد ، هضم غذا را تحريك مي كند ، اعصاب را تقويت مي كند ، ميل شديد را برطرف و شاكتي كنداليني را بيدار مي كند. 
كسي كه پراناياما را تمرين مي كند ، بدني لطيف و عاري از بيماري ها ، پوستي كسي كه پراناياما را تمرين مي كند ، بدني لطيف و عاري از بيماري ها ، پوستي درخشنده ، لحني عاشقانه و بدني خوشبو خواهد داشت. اشتهايش خوب مي شود. اوداراي شادماني ، اندامي زيبا ، توانايي ، شجاعت ، توانايي به وجد آوردن ، كيفيت بالاي زندگي ، نيرو ، انرژي حيات و تمركز خوب رواني خواهد شد.


اثر درماني پرانابيماريهاي مهلك را معالجه كند. همچنين مي تواند در يك چشم بر هم زدن با انجام عمل حبس هوا (Kumbhaka) مجددا با پرانا تجديد قوا كند.
با دستان خود به نرمي پاهاي يك رماتيسمي را ماساژ بده . هنگام ماساژ دادن هوا را حبس كن و تصور كن كه پرانا از دستان تو به ]پاهاي [ بيمار جاري مي شود. بيمار بلافاصله گرما ، ]اثر[ تسكيني و نيرو را احساس مي كند. 
خودت را با من پيوند ده ، با روان كيهاني، با پراناي كيهاني ، و مجسم كن ، كه انرژي كيهاني از دستان تو در بيمار جاري مي شود . 
يكي، دو بار اين شيوه درمان را بر روي خودت انجام بده . بدينوسيله اعتقاد بيشتري به اين قضيه پيدا مي كني.
مي تواني به كمك ماساژ و تماس مغناطيسي ] دستان[ خود سردرد ، درد شكم و بيماريهاي ديگري را معالجه كني. وقتي كه كبد ، صفرا ، معده يا ديگر اعضاي بدن را ماساژ مي دهي ، مي تواني با سلولها صحبت كني و به آنها فرمان بدهي : " آه سلولها! درست كار كنيد ، به شما امر مي كنم كه درست كار كنيد." آنها از دستورات تو اطاعت خواهند كرد. همچنين آنها از هوشمندي ناخودآگاهي برخوردارند . هنگامي كه پراناي خود را به ديگران منتقل مي كني ، مانتراي خود را تكرار كن . چندين بار تلاش كن . توانايي آنرا بدست خواهي آورد.
در درمان امراض به وسيله انتقال پرانا به قسمتهاي بيمار، اعتماد ، تصور ، در درمان امراض به وسيله انتقال پرانا به قسمتهاي بيمار، اعتماد ، تصور ، دقت و علاقه نقش مهمي ايفا مي كنند. زماني كه در تمركز و تمرين پيشرفت كني ، مي تواني خيلي از بيماريها را تنها به كمك لمس كردن درمان كني. در مراحل پيشرفته خيلي از بيماريها فقط با اراده معالجه مي شوند.
مي تواني پرانا را حتي از طريق فضا به دوست خود كه خيلي دور از تو زندگي مي كند ، منتقل كني . اين ]روش[ ، " مداوا درغيبت " ناميده مي شود. پرانا به شكلي نامرئي مانند امواج بي سيم و خيلي سريع مثل برق از فضا عبور مي كند. پرانايي كه به واسطه افكار معالج ، تغيير كرده است ، به بيرون منتقل خواهد شد. مي تواني به كمك تمرين حبس هوا (Kumbhaka) پراناي خود را تامين كني كه لازمه آن تمرينات طولاني ، مستمر و منظم است.
هرگزبه اين فكر نكن كه اگر پراناي خودرا به ديگران منتقل كني ، پراناي تو تخليه مي شود . هرچه يشتربدهي ، پراناي بيشتري ازسرچشمه بي پايان در تو جاري مي گردد. اين قانون طبيعت است . خسيس نباش .

ترس شايع در ارتباط با تمرين پراناياما

تمرينات معمول پراناياما را مي شود بدون كمك گورو انجام داد . اگر مي خواهي مدت طولاني حبس هوا را تمرين كني ، ]وجود[ گورو ضروري است.
در تمرين پراناياما ، آسانا و غيره اگر مراقب باشي و از شعورسالم انساني خود استفاده كني ، هيچگونه خطري وجود ندارد. هيجان بشري مفيد نيست .
در صورتي كه مراقب نباشي ، همه جا خطراتي نهفته است. اگر بدون دقت از پله اي پايين بيايي ، ممكن است بيفتي واستخوانهايت بشكند . اگربي اينكه مراقب باشي به مناطق مسكوني شهر بروي ، اتومبيلي با تو تصادف خواهد كرد. 
در صورتي كه هنگام خريد بليط قطار بي توجه باشي ، موجودي خود را از دست خواهي داد . اگربدون توجه هر مسهل دارويي يا مقدار زيادي از يك دارو را تجويز كني ، چون سم يا دارويي اشتباهي را ] به بيمار[ مي دهي. ممكن است بيمارانت را به كشتن دهي .
همچنين زماني كه پراناياما انجام مي دهي بايد مراقب تغذيه خود باشي ، نبايد پرخوري كني ، بايد از غذاهاي سبك با هضم آسان و مقوي تغذيه كني ، روابط جنسي خود را كاهش دهي . زماني كه نفس خود را حبس مي كني اجازه نداري ازتوان خود پا فراتر بگذاري. ابتدا بهتر است مدت يك يا دو ماه فقط دم و بازدم را بدون حبس هوا انجام بدهي. بايد عمل دم را خيلي خيلي آرام انجام بدهي . اگراز اين قانون پيروي كني ، هيچ خطري در تمرين پراناياما وجود ندارد.

چند توصيه 

شرط لازم براي موفقيت در تمرين پراناياما ] داشتن [ وضعيت] بدني[ صحيح است . اما لازم هم نيست كه براي تمرين پراناياما منتظرباشي تا تسلط كامل بر روي آساناها پيدا كني . آساناها را تمرين كن ، و همزمان هم مي تواني پراناياما را تمرين كني. به مرور زمان ، در هر دو تمرين كامل خواهي شد.
مكاني كه در آن پراناياما تمرين مي كني ، نبايد بدون هوا باشد يا بوي بد بدهد. اين مكان بايد خشك و با هوايي آزاد باشد. مي تواني كنار رودخانه يا درياچه ، گوشه باغ ، در هوايي تازه ، در قله يا دامنه يك تپه تمرين كني.
در تابستان ، فقط مي تواني در خنكاي صبحدم تمرين كني. اگر برايت امكان دارد ، در كناريك رودخانه ، درياچه يا دريا بنشين . هنگامي كه نسيمي گرم مي وزد، به پراناياما خاتمه بده . براي آنكه بدن خود را در تابستان خنك كني ، مي تواني سيتالي انجام بدهي.
هميشه دم وبازدم را به آرامي انجام بده . هنگام دم و بازدم سرو صدايي ايجاد نكن. هنگام تمرين پراناياماهايي مثل بهاستريكا ، كاپلابهاتي ، سيتالي و سيتكاري امكان دارد صدايي خفيف شنيده شود ، صدايي تا حد ممكن ضعيف.
هر مرحله از پراناياما بايد به سهولت انجام شود . بايد در آن لحظات احساس شادي و لذت كني. نبايد رنجي بي مورد حس كني.
زماني كه خسته هستي ، پراناياما انجام نده . بعد از تمرينات يوگا ، بلافاصله حمام نكن. نبم ساعت استراحت كن. 
در حين تمرين پراناياما ، مانتراي خود را تكرار كن. اين يك يوگاي كامل است. 
تنفس انسان مادي و معمولي ، نا منظم است. عادت صحيح در تنفس بايد به كمك تمرينات منظم پراناياما ايجاد گردد.
خيلي از يوگي هاي زمان قديم ، مثل Shri Jnana Deva , \Trailinga Swami , Ramalinga Swami و ديگران ، اين قدرت را داشتند كه از پرانا به طرق متفاوتي استفاده كنند. تو هم قادر خواهي بود، اگربا تمرينات صحيح تنفسي پرانا را انجام دهي .آميز و دروني حيات را كه بر پايه تنفس است ، بشناس . يوگي شو وپرتو شادي ، نور و قدرت خود را بر همه جا بيافكن. 

  سفارش دهید

امتیاز شما به این محصول :