ماهنامه 130 و 131 _ مرداد و شهریور ماه 98

ماهنامه 130 و 131 _ مرداد و شهریور ماه 98

15,000تومان
3 سرمقاله
4

سخن مدیرمسئول

8

سؤالاتی برای پرسیدن؛ اطلاعاتی برای دانستن

11

برندۀ مسابقۀ عکاسی تیر ماه 1398

12

گفت وگویی با نویسندۀ کتاب چرا یوگا تأثیرگذار است

14

یوگا و ورزش: کاربرد یوگای جامع، برای ورزش‌های قهرمانی

16

بزرگ ترین مانع زندگی ما

18

صلح جهانی

20

قدرت آرزو

22

سفرنامۀ هند (2)

24

سعادت ابدی (خواب و رؤیا)

28

یوگا همراه با ابزار

30

کریا یوگا در آب

34

یوگا؛ یار شما در خانه: وضعیت مثلث

37

برهماچاریا

38

آسیب‌شناسی در یوگا

41

کلمات الهام‌بخش

42

تمرین‌های ضروری هنگام  مسافرت هوایی

45

جوانان توانمند

46

اینستاگرام یوگا (پیرامون آسیب‌شناسی یوگا )

47

اخبار

48

از پاشوپاتینات تا گنگ

52

کریایوگا

54

خلاقیت در همدلی

56

یک وعده غذای گیاهی

58

پیام هایی برای روز جهانی یوگا