ماهنامه 130 و 131 _ مرداد و شهریور ماه 98

ماهنامه 130 و 131 _ مرداد و شهریور ماه 98

15,000تومان
3 سرمقاله
4

سخن مدیرمسئول

8

سؤالاتی برای پرسیدن؛ اطلاعاتی برای دانستن

11

برندۀ مسابقۀ عکاسی تیر ماه 1398

12

گفت وگویی با نویسندۀ کتاب چرا یوگا تأثیرگذار است

14

یوگا و ورزش: کاربرد یوگای جامع، برای ورزش‌های قهرمانی

16 بزرگ ترین مانع زندگی ما
18 صلح جهانی
20 قدرت آرزو
22 سفرنامۀ هند (2)
24 سعادت ابدی (خواب و رؤیا)
28 یوگا همراه با ابزار
30 کریا یوگا در آب
34 یوگا؛ یار شما در خانه: وضعیت مثلث
37 برهماچاریا
38 آسیب‌شناسی در یوگا
41 کلمات الهام‌بخش
42 تمرین‌های ضروری هنگام  مسافرت هوایی
45 جوانان توانمند
46 اینستاگرام یوگا (پیرامون آسیب‌شناسی یوگا )
47 اخبار
48 از پاشوپاتینات تا گنگ
52 کریایوگا
54 خلاقیت در همدلی
56 یک وعده غذای گیاهی
58 پیام هایی برای روز جهانی یوگا