دوره های مربیگری و مدرسی یوگا (دیماه ۱۳۹۸)

 4365

به پیشنهاد ریاست انجمن یوگا اعضا شورای آموزش یوگا منسوب شدند. مقرر است خانم‌ها لیلی خردمند، زهرا لک، دکتر فاطمه حسینی، مریم عراقی و آقایان مسعود مهدوی‌ پور، سیدعبدالحمید موحدی، دکتر مهدی اشرف زاده و سیدعباس علویون نسبت به سطوح فنی دوره‌های مربیگری و مدرسی یوگا ، تعیین دوره‌های دانش افزایی و دیگر امور مرتبط با آموزش تصمیمات لازم را اتخاذ تا پس از تصویب به مرحله اجرا درآید.

دوره های مربیگری و مدرسی یوگا (دیماه ۱۳۹۸)

اشتراک :