اعضاء مجله دانش یوگا

اعضاء ماهنامه دانش یوگا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی
سردبیر و سرپرست گروه مترجمین : مریم دارابی
مدیر اجرایی: رویا دادجو
مشاور امور بین‌الملل: سید محمد مسعود موحدی نائینی
مدیر امور هنری، گرافیست و طراح روی جلد: سید محمدرضا موحدی نائینی
امور مشترکین: نگار معینی
روابط عمومی: سهیلا موحدی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی