اعضاء مجله دانش یوگا

اعضاء ماهنامه دانش یوگا


صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید عبدالحمید موحدی نائینی
سرپرست مترجمین: سیده مینا میرین بابازادگان
طراح و گرافیست: مرضیه کیانی مروست
مشاور امور بین‌الملل: سید محمد مسعود موحدی نائینی
مدیر هنری: سیدمحمد رضا موحدی نائینی
روابط عمومی: سهیلا موحدی
سازمان آگهی ها: رابعه ربیعی