یوگا چیست؟

  0
 2580

معنی یوگا

واژه یوگا از ریشه ی سانسکریت "يوج yuj به معنی پیوستن و وصل کردن، یکی شدن و جفت شدن می باشد و نیز به معنای اتحاد بایگانگی است. یوگا یعنی اتحاد واقعی خواست آدمی با خواست خدا. "مهادودسایی" MahadevDesai در مقدمه خود بر کتاب گیتا از نظر گاندی" می نویسد: یوگایکی شدن تمام نیروهای تن، روان و روح با خدا است. یوگا به معنی تربیت عقل، عواطف و اراده است که از اصول بدیهی آن به شمار می روند. یوگا حالتی از روح است که آدمی در آن تمام جنبه های زندگی را یکسان می بیند.

یوگا چیست؟

یوگا یکی از شش سیستم به اندیش فلسفی هند است که پتنجلی Patanjali آن را در اثر کلاسیک خود به نام "سوتراهای یوگا sutras yoga" به حالت منظم و هماهنگ ساماندهی در آورده است. این سوتره ها خود دارای ۱۸۵ مورد به گزین سرشار از ایجاز است. طبق اندیشه ی روح جهانی والا "پرم آتما Paramatma" یا خدا که روح آدمی "جیو آتما" Jivatma پاره ای از آن است، در همه چیز جریان دارد. این سیستم را یوگا می نامند، که روش هایی را آموزش می دهد که از طریق آنها جيوآتما می تواند با پرم آتما متحد یا یگانه شود و به آزادی "موكشا" Moksa دست یابد. به رهرو یوگا، یوگی گفته می شود.

شری کریشنا در فصل ششم بهاگوادگیتا" BhagavadGita که از مهم ترین منابع فلسفی یوگاست، یوگا را رهایی از آلودگی به درد و رنج می داند و آن را برای ارجونه چنین توضیح می دهد: کسی که ذهن، عقل و خرد "هامکارا" ahamkara را رام کند و از آرزوهای رام ناشدنی برهد و آرامش روحی یابد، یوکتا yukta یا یگانه با خدا" نامیده می شود. یوگی بر ذهن و عقل، خود چیره می گردد و به مراقبه نفس می پردازد. او همانند چراغی است که در ایمنی قرار گرفته، به طوری که باد نمی تواند شعله هایش را بجنباند. هنگامی که تمرین یوگا نا آرامی ذهن، عقل و خرد را فرو می نشاند، یوگی با یاری روح برین خویش به رهایی می رسد. بعد از آن فرد سرور ابدی فراتر از حواس و ادراک عقلی را به جان در می یابد. او در این حقیقت آرام می گیرد و از آن نمی گسلد، چرا که این حالت، گنجی است والا و بی همتا. بزرگ ترین غم ها چنین کسی را از جا نمی جنباند و معنای واقعی یوگارهایی از آلودگی به درد و رنج است. همچنان که یک الماس خوشتراش سطوح چندگانه ای دارد که هر کدام یکی از رنگ های نور را باز می تابانند، واژه یوگا نیز معانی گوناگونی دارد که جنبه های متفاوت كل دامنه تلاش آدمی برای رسیدن به آرامش و شادی درونی را بیان می کنند. بهاگوادگیتا با توضیح بیشتر واژهی یوگا بر کارما یوگا Karma yoga یوگا از طریق عمل "تاکید می کند.

در این حالت باید به عمل نیک بپردازی و دربند ثمره ی آن نباشی. مگذار ثمرهی کردار، محرک تو باشد. همواره به کار نیک مشغول باش. آرزوهای خودخواهانه را فروگذار. دل در حق ببند و بدون اندیشه ی موفقیت یا ناکامی به کار بپرداز. این توازن رایو گانامند. همچنین یوگا را فرزانگی در عمل یا زندگی ماهرانه ی همراه با سازگاری و خویشتنداری در انجام دادن امور می دانند. یوگا با پرخوری و کم خوری بدست نمی آید. با پرخوابی و کم خوابی به یوگا نمی توان رسید. یوگا رنج و اندوه را با میانه روی در خوراک و آرامش و نظم در کار و هماهنگی، در خواب و بیداری از بین می برد.

اوپانیشاد Upanishad یوگا را چنین توضیح می دهد: بهترین حالت هنگامی حاصل می شود که ۵ حس از کار باز مانند: ذهن آرام گیرد و عقل از گشتن فروماند. مداومت در مهار حواس و ذهن را یوگا می گویند. کسی که به این حالت دست یابد از وهم می رهد. پتنجلی در دومین گزین گویه ی فصل اول سوتراهای یوگا، یوگارا چیتا وریتی نیرودها" chitta vritinirodhah (فرونشاندن نوسانات ذهن) می داند که آن را معنای تحت اللفظی آن چنین است:

 چیتا: ذهن – آگاهی

 وریتی: دگرگونی - نوسانات

نیرودها: بازدارنده – فرونشاننده

 واژه ی چیتا به جان در معنای کلی آن اشاره می کند که سه مقوله را در بر می گیرد:

الف" ذهن ماناس" manas ، عبارت است از دانش فردی که دارای توان و قوه ی توجه، انتخاب و طرد فرد و بیانگر دودلی های ذهن می باشد.

ب"عقل یا خرد "بودي " Buddhi حالت قطعی تمیز و تشخیص دادن بین امور است.

ج "من "آهامکارا" ahamkara یا "من کار "حالتی است که مدرک بودن، آدمی را بیان می کند."

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: