برنامه کلاسهای یوگا شعبه محمودیه VIP

برنامه کلاس های حضوری دانش یوگا شعبه محمودیه VIP در سال 1403

آدرس: تهران، محمودیه، اردیبهشت، ساختمان موناکو، طبقه اول

شماره پشتیبانی ثبت نام کلاس ها: 11-22023210

تاریخ بروزرسانی: 6 خرداد ماه 1403

بانوان

سبک یوگا روز ساعت مربی
استرچینگ پنجشنبه 8-9 خانم طباطبایی
حرکات اصلاحی 9-10
آیینگر 10-11:15

سبک یوگا روز ساعت مربی
سوئینگ شنبه و چهارشنبه 17:30-18:30 خانم امیدی
بانجی 18:30-19:30
باراسل 4D PRO یکشنبه و سه شنبه 8-9
گلوت 9-10
بانجی 10-11
گلوت دوشنبه 17:15-18:15
4D PRO 18:30-19:30

سبک یوگا روز ساعت مربی
یوگا ریتمیک یکشنبه و سه شنبه 19:30-18:45 خانم جهان آرا
یوگا انعطافی 18:45-20

سبک یوگا روز ساعت مربی
هوپ یکشنبه و سه شنبه 12:45-13:45 خانم قلی پور
سوئینگ چهارشنبه 16:15-17:15

سبک یوگا روز ساعت مربی
اریال ریتمیک شنبه و چهارشنبه 8-9 خانم شاه جهانی

سبک یوگا روز ساعت مربی
پاور یوگا شنبه و دوشنبه 15:30-16:45 خانم میرترابی
وینیاسا یکشنبه و سه شنبه 6:30-7:45

سبک یوگا روز ساعت مربی
پاور یوگا شنبه و دوشنبه 10:30-11:30 خانم هنرجو
اریال 11:45-12:45

سبک یوگا روز ساعت مربی
وینیاسا یکشنبه و سه شنبه 14:45-15:45 خانم حسین زاده
آشتانگا 16:17:15

سبک یوگا روز ساعت مربی
شیواناندا یکشنبه و سه شنبه 11:15-12:30 خانم فراهانی

سبک یوگا روز ساعت مربی
ساتیاناندا دوشنبه 9:00-10:15 خانم فیروزبخت
چهارشنبه 11:45-13:00

آقایان

سبک یوگا روز ساعت مربی
شیواناندا شنبه و چهارشنبه 6:30-7:45 آقای موحدی
20:15-21:30
دوشنبه 6:30-7:45

سبک یوگا روز ساعت مربی
هاتا پنجشنبه 6:30-7:45 آقای عسگری

سبک یوگا روز ساعت مربی
آیینگر یکشنبه و سه شنبه 20:15-21:30 آقای قمصری

سبک یوگا روز ساعت مربی
حرکات اصلاحی دوشنبه 20:15-21:30 آقای آگاهی